Nhập vào và in ra danh sách họ tên và số điện thoại tương ứng

Nhập vào và in ra danh sách họ tên và số điện thoại tương ứng

Lê Anh Đức đã đăng
Hiện có lượt xem và 0 bình luận
Nhập vào và in ra danh sách họ tên và số điện thoại tương ứng

// Nhap vao danh sach ho ten va danh sach so dien thoai tuong ung
#include<iostream>
using namespace std;
#define max 500
int main(){
char dsht[max][50];
char dssdt[max][11];
// Nhap va in ra 5 danh sach ho ten va so dien thoai
for(int i=0;i<5;i++){
cin.getline(dsht[i],50);
cin.getline(dssdt[i],11);
}
for(int i=0;i<5;i++){
cout<<i+1<<". "<<dsht[i]<<" "<<dssdt[i]<<endl;
}
return 0;
}
Nếu có bất cứ thắc mắc hay commnet ngay phía dưới để được hỗ trợ. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc hiệu quả

Copyright © Lê Anh Đức
HIỆN CÓ 0 BÌNH LUẬN